1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect








การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

07 มิ.ย. 2564


" การรับฟังความคิดเห็นประกอบการป ระเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ "  
รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : law@ocpb.mail.go. th 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวณัฐิกัญจน์ อภิรักษ์สันติกุล,นายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช,นายวิโรจน์ ประพิณจำรูญ 
สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๐๓๕๘, ๐ ๒๑๔๓ ๐๓๖๕ 



เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-คำอธิบำยสรุปสำระสำคัญ พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
-ประกาศ สคบ. รับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
-พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
-แบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 



*****************************






( webadmin )