Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านฉลาก

22 ก.พ. 2564

นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 8 สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 91 สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2543 – 2544 สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2544 – 2548 สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)

ติดต่อ
E-mail : jitipat.b@ocpb.mail.go.th

( webadmin )