Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกสวัสดิการ สคบ. และที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสวัสดิการ สคบ. 267 ครั้ง
รายงานผลโครงการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สคบ. 926 ครั้ง
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของหน่วยงานภาครัฐ 3314 ครั้ง
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 2613 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2675 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 731 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 1011 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง (เลื่อน ย้าย โอน) 769 ครั้ง