Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

 
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปค.5) (รอบ 6 เดือน) 26 พ.ค. 2563 37 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 26 พ.ค. 2563 14 ครั้ง
แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 15 พ.ค. 2563 10 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2563 08 ม.ค. 2563 26 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ปี 2563 08 ม.ค. 2563 7 ครั้ง
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มี.ค. 2562 24 ครั้ง
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 มี.ค. 2562 10 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปค.5) 19 มี.ค. 2562 28 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 19 มี.ค. 2562 25 ครั้ง
กิจกรรมการคัดเลือกผู้นำแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Award 2019 ของ สคบ. และแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อ 21 ม.ค. 2562 39 ครั้ง