Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

 
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปค.5) (รอบ 6 เดือน) 26 พ.ค. 2563 52 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 26 พ.ค. 2563 17 ครั้ง
แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 15 พ.ค. 2563 10 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2563 08 ม.ค. 2563 28 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ปี 2563 08 ม.ค. 2563 12 ครั้ง
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มี.ค. 2562 24 ครั้ง
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 มี.ค. 2562 12 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปค.5) 19 มี.ค. 2562 30 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 19 มี.ค. 2562 27 ครั้ง
กิจกรรมการคัดเลือกผู้นำแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Award 2019 ของ สคบ. และแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อ 21 ม.ค. 2562 39 ครั้ง