Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 01 พ.ย. 2564 39 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับย่อ) 25 ต.ค. 2564 77 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 06 ต.ค. 2564 86 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.ย. 2564 196 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06 พ.ย. 2563 219 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 04 มิ.ย. 2563 61 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 เม.ย. 2563 63 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03 ต.ค. 2561 26 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ธ.ค. 2560 12 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 ก.ย. 2559 15 ครั้ง