Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
คู่มือสำหรับประชาชน

 
คู่มือ อสคบ. 303 ครั้ง
คู่มือช่วยเหลือชาวต่างชาติ 92 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 432 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 806 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การพิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 104 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การพิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 203 ครั้ง
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และสายด่วน 1166 651 ครั้ง
งานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค 392 ครั้ง
งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ 283 ครั้ง
สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 572 ครั้ง