• สายด่วน สคบ.1166

สมัครงาน

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 139 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 36 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 30 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขาย อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 7 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ 31 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ขยายการรับสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 25 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 28 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 110 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 70 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 82 ครั้ง