• สายด่วน สคบ.1166

สมัครงาน

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 17 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 37 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขาย อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 7 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ 31 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ขยายการรับสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 13 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 21 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 58 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 66 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน 125 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 77 ครั้ง