1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
สมัครงาน

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 272 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ระเบียบวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 110 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 1623 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 246 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 175 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 266 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 133 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 45 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขาย อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 14 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ 51 ครั้ง