Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด

 
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลบุลคากร 171 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 31 ครั้ง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 56 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 50 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรา 44 35 ครั้ง
แบบฟอร์มตามข้อสั่งการมาตรา 44 29 ครั้ง
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร Internal และผู้รับบริการ External 2560 23 ครั้ง
แบบฟอร์มรูปแบบการจัดทำ Flow Chart 54 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานผลตามแนวทางการปรับปรุง ITA 42 ครั้ง