• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่าย

 

ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 75 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 2039 ครั้ง
หารือการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยโสธร 259 ครั้ง
ลงนามMOUด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาศรีปทุม 456 ครั้ง
สัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 361 ครั้ง
สคบ.จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เยาวชน 133 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่4) 70 ครั้ง
สคบ. หารือร่วมกับเอกชน จัดโครงการ ยุว อสคบ. 48 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่3) 45 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในผู้สูงอายุ 64 ครั้ง