• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่าย

 
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 399 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 1193 ครั้ง
หารือการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยโสธร 20 ครั้ง
ลงนามMOUด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาศรีปทุม 123 ครั้ง
สัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 79 ครั้ง
สคบ.จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เยาวชน 107 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่4) 61 ครั้ง
สคบ. หารือร่วมกับเอกชน จัดโครงการ ยุว อสคบ. 35 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่3) 37 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในผู้สูงอายุ 55 ครั้ง