• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่าย

 
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 514 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 1798 ครั้ง
หารือการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยโสธร 154 ครั้ง
ลงนามMOUด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาศรีปทุม 319 ครั้ง
สัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 245 ครั้ง
สคบ.จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เยาวชน 128 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่4) 67 ครั้ง
สคบ. หารือร่วมกับเอกชน จัดโครงการ ยุว อสคบ. 42 ครั้ง
สคบ.จัดโครงการคลินิก สคบ. (ครั้งที่3) 42 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในผู้สูงอายุ 63 ครั้ง