• สายด่วน สคบ.1166

ข่าวเครือข่าย

 
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. รุ่นที่ 1 86 ครั้ง
คณะอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯรุ่นที่5 เข้าเยี่ยมชม สคบ. 84 ครั้ง
สคบ.หารือแนวทางความร่วมมือในขับเคลื่อนสูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ 80 ครั้ง
ศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 72 ครั้ง
สคบ. ร่วมบูรณาการความร่วมมือการกับ กองทุนประกันชีวิต และกองทุนวินาศภัย 61 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 1 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 0 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1 ครั้ง
การประชุมขับเคลื่อนการงานด้านการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 3 ครั้ง
สคบ.ประสานความร่วมมือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ครั้ง