1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

 

สคบ.สร้างความรู้เครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 47 ครั้ง
สคบ.หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวีดีโอ) 90 ครั้ง
สคบ. ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคศึกษาดูงาน 211 ครั้ง
หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 340 ครั้ง
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม เข้าหารือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 285 ครั้ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 463 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 2571 ครั้ง
หารือการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยโสธร 462 ครั้ง
ลงนามMOUด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาศรีปทุม 1847 ครั้ง
สัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 534 ครั้ง