• สายด่วน สคบ.1166

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

09 ส.ค. 2562( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
(ร่าง) ประกาศฯ ให้เช่าอาคาร (แก้ไขวันที่ 8 สิงหาคม 2562) (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) ดาวน์โหลด
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศเช่าอาคารฯ (วันที่ 23 สิงหาคม 62) ดาวน์โหลด