การรับฟ้งความคิดเห็นร่างกฏหมายเกี่ยวกับ "กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค"

 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20 ก.ย. 2561 12 ครั้ง
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 15 ส.ค. 2561 142 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คำสั่ง สคบ. เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไอโดรเจนเป็นการชั่วคราว 13 ก.ค. 2561 10 ครั้ง
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 109 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 42 ครั้ง
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 20 มี.ค. 2561 123 ครั้ง
ความเป็นมาและเหตุผล 03 ม.ค. 2561 264 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 02 ม.ค. 2561 230 ครั้ง
หลักเกณฑ์ในการรับฟัง 01 ม.ค. 2561 211 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 25 พ.ค. 2560 229 ครั้ง