การรับฟ้งความคิดเห็นร่างกฏหมายเกี่ยวกับ "กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค"

 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 54 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 20 ครั้ง
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 20 มี.ค. 2561 67 ครั้ง
ความเป็นมาและเหตุผล 03 ม.ค. 2561 182 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 02 ม.ค. 2561 121 ครั้ง
หลักเกณฑ์ในการรับฟัง 01 ม.ค. 2561 116 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 25 พ.ค. 2560 203 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้า พ.ศ. ..... 10 มิ.ย. 2558 62 ครั้ง