รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 5 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 1 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 10 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 5 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 22 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 20 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 16 ครั้ง