• สายด่วน สคบ.1166

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่
สิทธิของผู้บริโภค

องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

- การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น

การคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
- การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย
- การดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
- สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
- การเปรียบเทียบความผิด
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง( webadmin )