แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด

 
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลบุลคากร 71 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ ปีงบ 2561 34 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบ 2561 24 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้ง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 17 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 20 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรา 44 10 ครั้ง
แบบฟอร์มตามข้อสั่งการมาตรา 44 13 ครั้ง
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร Internal และผู้รับบริการ External 2560 5 ครั้ง