• สายด่วน สคบ.1166

โครงสร้าง สคบ.

สำนักงานเลขานุการกร กองกฎหมายและคดี สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจแบบตรงและตลาดแบบตรง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด