Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

03 เม.ย. 2567


วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ สคบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/การลงพื้นที่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตลอดจนการพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สคบ.

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )