Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ขับเคลื่อนด้านดิจิทัล OCPB Smart Digital 2024 หลักสูตร “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน”

29 ก.พ. 2567


วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การขับเคลื่อน สคบ. ดิจิทัล : OCPB Smart Digital 2024 หลักสูตร "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ของ สคบ. ซึ่งมีกลุ่มผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากร สคบ. จำนวน 35 คน ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ภายในงานเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน หลักสูตร "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ของ สคบ. ได้นำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )