Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์ OCPB so proud Awards 2024

12 ก.พ. 2567


วันที่12 ก.พ. 2567 สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชนจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์และประชาสัมพันธ์งาน OCPB so Proud Awards 2024 โดยได้รับเกียรติจากนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมี ดร.ศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยกิจกรรม OCPB so Proud Awards 2024 ในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้แสดงศักยภาพและแนวความคิดในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. ผ่านการจัดประกวดรางวัล 3 สาขารางวัล ดังนี้ (1) สาขานวัตกรรม (Innovation) (2) สาขากรณีศึกษา (Case Study) และ (3) สาขาคลิปวีดิทัศน์ (Video Clip) ซึ่งสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว จะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานหรือพัฒนาต่อยอดงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนการกระจายอำนาจภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายในงานมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในแต่ละสาขารางวัลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 สาขา ได้แก่ (1) นางสาววรรณา สำราญใจ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) นายอนุพงษ์ เจริญเวช ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ (3) นางสาวธนัดดา คงหาดงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทั้งนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรของ สคบ. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในสาขาต่าง ๆ และมีกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรางวัลจากคณะผู้จัดงาน โดยบุคลากรที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567 และจะพิจารณาผลงานในวันที่ 29 มีนาคม 2567 แล้วจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมมอบรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2567 ให้ทราบโดยทั่วกัน


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )