Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบออนไลน์)

30 พ.ย. 2566


วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบออนไลน์) โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเจ้าหน้าที่ สคบ. และผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง จำนวนกว่า 30,000 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

                                นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ที่มีความใกล้ชิดประชาชน และเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ ที่กำหนดให้ สคบ.  ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร ประจำเมืองพัทยา ประจำเทศบาล และประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีอำนาจหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                                "รัฐบาลให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จากการถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าหรือบริการ
การประสานความร่วมมือครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ที่นอกจากยกระดับการทำงานของ สคบ. ยังสร้างบทบาทให้ อปท.
ทั่วประเทศได้มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล”

                                โอกาสนี้ นางพวงเพ็ชร ยังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคต้องสื่อสาร
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน
OCPB Connect เพื่อป้องกัน
การตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถร้องทุกข์ ติดตามสถานะการร้องเรียนได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )