Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2566

27 พ.ย. 2566


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2566 ในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเหมาะสม รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนงาน เพื่อกำหนดมาตรการที่สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )