Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. จัดอบรมสร้างการรับรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เตรียมยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

23 พ.ย. 2566


สคบ. จัดอบรมสร้างการรับรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เตรียมยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 - นายธสรณ์อัตฆ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ตามโครงการศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร สามารถเข้าใจการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงกระบวนการทำงานหลักการ และเข้าใจหลักการปรับปรุงการทำงานด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ในเบื้องต้น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นให้กับกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มเจ้าหน้าที่ ของ สคบ.ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม จำนวน 42 คน ณ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )