Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ลุยตรวจสอบฉลากสินค้าดอกไม้ไฟ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง

22 พ.ย. 2566


         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้าประเภทดอกไม้เพลิง 
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัย
           นายอุฬาร กล่าวว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิงเป็น
จำนวนมากและในทุกปีจะปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นที่ไม่ถูกวิธีหรือเป็นการเล่นอย่างคึกคะนองทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ 
หรือในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
ที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งฉลากสินค้าต้องระบุข้อความ ได้แก่ 
ชื่อประเภท/ชนิดของสินค้า ผู้ผลิต ผู้สั่ง/ผู้นำเข้า สถานที่ตั้ง ชื่อประเทศที่ผลิต ขนาด/มิติ/ปริมาณ/ปริมาตร/น้ำหนัก วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ รวมทั้งต้องระบุอย่างน้อย ดังนี้ ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง ไม่ควรจุดไฟใหม่ 
หากจุดชนวนแล้วไม่ติด ควรเล่นในที่โล่งกว้างห่างไกลจากวัตถุไวไฟ และคำเตือนต้องระบุว่า "อันตรายอาจถึงตายหรือพิการหากเล่นไม่ถูกวิธี หรือคึกคะนอง หากผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดทำฉลากหรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง
จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้าจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
          ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือพบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และระบบร้องทุกข์ OCPB Connect ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )