Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ เชิญผู้ประกอบการ และตัวแทน ผู้บริโภค ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา กรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอซตัน อโศก

02 ต.ค. 2566


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นายศุภกิตติ์ มะลิ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา นายฤทธิรอน ทวีทรัพย์ ผอ.ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ด้านสัญญา และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับตัวแทนผู้บริโภค และตัวแทนผู้ประกอบอสังหาริมทรัพย์  กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร โครงการแอซตัน อโศก  โดยได้เชิญผู้ประกอบการมาติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวและกำชับให้ดำเนินการแก้ไขทางเข้า ออก และหามาตรการในการบรรเทาความเสียหายระหว่างการแก้ไข  โดยกำหนดกรอบให้ผู้ประกอบการแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ สคบ. ทราบทุกสิ้นเดือน อนึ่ง ผู้ประกอบการคาดว่าจะหาซื้อที่ดินข้างเคียง เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้    ซึ่งตัวแทนผู้บริโภคถึงรับทราบความคืบหน้าและเห็นพ้องด้วยกับแนวทางดังกล่าว


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )