Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ.​ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​ "Growth mindset for future OPM lnnovator Project Summary 2023"

21 ก.ย. 2566


วันที่​ 21​ กันยายน​ 2566 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค​ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​ (Growth Mindset for Future OPM Innovator Project Summary 2023)​ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรม​บูรณาการ​แห่งจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ ตามโครงการห้องปฏิบัติการ​สร้างนวัตกรรม​เพื่อการพัฒนา​องค์กร​ (OPM Innovation Hub) และเข้ารับมอบรางวัลผลงานนวัตกรรม​ยอดเยี่ยม​ อันดับ​ 1 จากการประกวดผลงานสุดยอดนวัตกรรม​ โดยได้รับเกียรติ​จากนายธีระพงษ์​ วงศ์ศิวะวิลาส​ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ เป็นผู้มอบรางวัล​ โดยมีผู้บริหารของ สปน. สคบ. และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการตัดสิน ณ​ ห้องประชุมหลานหลวง​ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส​ หลานหลวง​ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (OPM Innovation Hub) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และมีทัศนคติเปิดกว้าง จาก​ สปน. กปส. สคบ.​ ได้นำเสนอแนวความคิดและเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการถกแถลงประเด็นปัญหาเชิงระบบ หรือวัฒนธรรมองค์กร เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การในด้านต่างๆ​ ต่อไป

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )