Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

24 พ.ค. 2566แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ


( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )