Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

05 เม.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )