Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)​

24 พ.ย. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) รูปแบบออนไลน์ พร้อมบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดยมีนายปฐวี เยาวลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค 2 กล่าวรายงาน และได้มีการอภิปรายในหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522” หัวข้อ "การติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ” หัวข้อ "การจัดการเรื่องร้องทุกข์” และ หัวข้อ "การถ่ายโอนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายบทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ท้องถิ่นให้มีการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการบูรณางานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการร้องทุกข์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโครงการฯ ในครั้งที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรบริหารบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือภารกิจด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรบริหารบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,037 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )