Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565

10 ต.ค. 2565


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 การประชุมเป็นการรายงานผลการส่งเสริมการกระจายบทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ท้องถิ่น การจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นร่วมกับสำนัก/กองต่าง ๆ ในการประสานงานข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสื่อสารไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )