Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการเสริมความงาม

06 ต.ค. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา และศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการเสริมความงามในห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ศูนย์การค้าสยามสแควร์ และผู้ประกอบการสถานเสริมความงามบริเวณถนนรามอินทรา ถนนรามคำแหง รวมทั้งหมด 19 แห่ง ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีการตรวจยึดเอกสารหลักฐานการรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงต่อความจริงและเพียงพอในการใช้บริการเสริมความงาม

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )