Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.... (ครั้งที่ 2)

12 ก.ค. 2565

สคบ. จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.... (ครั้งที่ 2)
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2565


ลิงค์ การรับฟังความคิดเห็น


( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )