Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. หารือ บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและป้องกันการละเมิดสิทธิให้กับผู้บริโภค

28 มิ.ย. 2565


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้มอบหมาย นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมหารือกับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

          1. กรณีเรื่องร้องเรียนจะมีการรับส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านการแชร์ไดร์ฟ เพื่อให้บริษัท ฯ
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาก่อนในเบื้องต้นเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้บริโภค

          2. กรณีเรื่องร้องเรียนที่ผู้โดยสารได้ขอขยายระยะเวลาเดินทางโดยเก็บเครดิตไว้ หากประสงค์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เดินทางก็สามารถดำเนินการได้แต่ผู้โดยสารเจ้าของเครดิตจะต้องเป็นบุคคลที่ดำเนินการจองผ่านระบบของบริษัท ฯ 

          3. กรณีเรื่องร้องที่บริษัท ฯ ได้ยกเลิกเที่ยวบินในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้โดยสารได้แจ้งความประสงค์ของคืนเงินค่าตั๋วโดยสารไว้ตั้งแต่แรก บริษัท ฯ จะรีบเร่งรัดดำเนินการคืนเงินผ่านช่องทางที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร

          4. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและบริษัท ฯ จะร่วมกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพื่อที่บริษัท ฯ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )