Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. เร่งแก้ปัญหา กรณีซื้อดอนโดฯ แต่สร้างล่าช้า เสียหายรวมกว่า 100 ล้านบาท

24 มิ.ย. 2565


สคบ. เร่งแก้ปัญหา กรณีซื้อคอนโดฯ แต่สร้างล่าช้า เสียหายรวมกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

 

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ONE31) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ว่า "มีผู้บริโภคจำนวนมากร้องเรียนบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งที่เปิดโครงการให้จองคอนโดตั้งแต่ ๔ ปีที่แล้ว มีกำหนดก่อสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ในปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จ มีเพียงฐานอาคาร ๒ ชั้นเท่านั้น ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสร้างต่อแต่ผู้รับเหมาหนีไปแล้ว” นั้น พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก สคบ. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค ดังนี้

 

สคบ. ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคแล้ว และดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ แบ่งเป็น ๓ ประเภท  

            ๑. ผู้บริโภคที่สามารถเจรจาตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจได้

            ๒. ผู้บริโภคที่ไม่รับข้อเสนอของผู้ประกอบธุรกิจในการคืนเงินโดยวิธีการผ่อนชำระ และมีความประสงค์ไปใช้สิทธิทางศาลด้วยตนเอง

            ๓. ผู้บริโภคที่ไม่สามารถตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจได้ สคบ. จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคต่อไป

 

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดกับผู้ประกอบธุรกิจแล้ว เกิดการก่อสร้างล่าช้า หรือไม่แล้วเสร็จตามสัญญาผู้บริโภคสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑. กรณีโครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และขอเงินคืนได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินทำสัญญา หรือเงินดาวน์ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

๒. กรณีโครงการก่อสร้างล่าช้า และมีเหตุที่ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักโดยมิใช่ความผิดของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้ไม่เกิน ๑ ปี โดยผู้บริโภค
ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่สามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระค่าปรับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจนกว่า
การก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้บริโภคได้

๓. กรณีโครงการก่อสร้างล่าช้า และผู้ประกอบธุรกิจมีการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างเกิน ๑ ปี ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืน พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย หรือผู้บริโภคเลือกจะใช้สิทธิรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปก็ได้ โดยสามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระค่าปรับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้บริโภค

หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ สามารถขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ผ่าน
แอปพลิเคชัน
OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนผ่าน https://complaint.ocpb.go.th/ หรือช่องทาง Mobile Application แอปพลิเคชัน OCPB Connect ใช้ได้ทั้ง Andriod และ ios ตลอด 24 ชั่วโมง

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )