Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2670) ครั้งที่ 2/2565

22 มิ.ย. 2565


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้เชิญประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมีนางสาวจารุวรรณ เอนกคณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับรายละเอียดตามข้อสังเกตการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการให้มีความเหมาะสม พร้อมกับการเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 – 2580 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )