Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร​ ตรวจฉลากสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

20 พ.ค. 2565


สคบ. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร​ ตรวจฉลากสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ 
ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลาก ในช่วงเช้า ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณจำนวน 14 แห่ง และผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 
6 แห่ง ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม จำนวน 10 แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้จัดทำฉลากถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 13 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าควบคุมฉลาก รวมถึงประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 เรื่อง ให้สังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )