Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ

08 ส.ค. 2555


     วันที่ 7 สิงหาคม 2555 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย สู่การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ ณ ห้อง Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น