Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ชะลอการพิจารณาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้บริโภค กับ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ

14 ส.ค. 2555     452 views


     สคบ. ขอแจ้งให้ผู้บริโภคที่รองเรียนบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซจํากัด (มหาชน) ทราบวา บริษัทฯ ขอความอนุเคราะหสคบ. ระงับการพิจารณาเรื่องรองทุกขเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทฯ ไดถูกยื่นฟองลมละลาย และอยูในระหวางการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการตอศาลล้มละลายกลางตามมาตรา ๙๐/๓ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มีผลใหบริษัทฯ ไดรับความคุ้มครองตามมาตรา ๙๐/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

     นาย จิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า "ในระหว่างนี้ สคบ. จําเป็นต้องชะลอการพิจารณาไกล่เกลี่ยออกไปก่อน จนกว่าขั้นตอนกระบวนการดําเนินการคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัทฯ ในศาลล้มละลายกลางจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๕ แต่อย่างไรก็ตาม สคบ. ก็ไม่ไดนิ่งเฉย เรามีหนังสือขอความอนุเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานไปยังผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคที่เปนสมาชิกกับบริษัทฯ ไวชั่วคราวจนกว่ากระบวนการของศาลจะแล้วเสร็จ ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคที่ได้ร้องเรียนไว โปรดรอคอยผลการพิจารณาก่อน โดยเมื่อผลการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางเสร็จสิ้น สคบ. จะเร่งดําเนินการตามขั้นตอน คือการนัดเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งหากไมสามารถไกล่เกลี่ยไดก็จะเข้าสู่กระบวนการทางศาลต่อไป โดยทาง สคบ. จะเป็นผู้ประสานดําเนินคดีให้ผู้บริโภค โดยไมเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และฝากถึงผู้บริโภคท่านอื่นที่เห็นโฆษณาขายแพ็คเกจฟิตเนสของบริษัท แคลิฟอรเนีย ฯ หรือบริษัทอื่น ๆ ใหพิจารณารายละเอียดในสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงติดตามข่าวสารของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง”

     ก่อนหน้านี้สคบ. ไดเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกขจากผู้บริโภค (ชุดที่ ๕) เพื่อพิจารณาดําเนินการ ปรากฏว่า ริษัท แคลิฟอรเนียฯ ไม่มาเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถยกเลิกสัญญาและคืนเงินตามความประสงค์ของผูบริโภคได และทางบริษัทฯ ยินดีเยียวยาให้กับผู้บริโภคแทน ดังนี้

๑. เลื่อนขั้นสมาชิกให้ผู้บริโภคใช้บริการไดทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒. ขยายระยะเวลาสัญญาเพิ่มขึ้น ๑ ป โดยไมเสียค่าใช้จ่าย
๓. หากผู้บริโภคประสงค์ให้เยียวยาอื่น ๆ ให้ติดต่อไปที่บริษัท แคลิฟอรเนียฯ ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติใหยุติการไกล่เกลี่ย พร้อมทั้งมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยผูบริโภคสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สายด่วน ๑๒๑๓ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

     ทั้งนี้เรื่องร้องเรียนบริษัท แคลิฟอรเนียฯ ตั้งแตป ๒๕๕๑ – ปัจจุบันมีจํานวน ๘๖๙ เรื่อง โดยป๒๕๕๕ มีจํานวน ๑๓๙ เรื่อง แบ่งเป็นสภาพปัญหาตามลําดับ ดังนี้

๑. ปิดสาขาให้บริการ จํานวน ๗๓ เรื่อง
๒. ขอยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด จํานวน ๓๐ เรื่อง
๓. ต่ออายุสมาชิกภาพรายป จํานวน ๑๗ เรื่อง
๔. ขอยกเลิกสัญญาการบริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (เทรนเนอร) จํานวน ๓ เรื่อง
๕. ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส จํานวน ๔ เรื่อง
๖. ทรัพย์สินสูญหายในตู้ล็อคเกอร จํานวน ๒ เรื่อง
๗. พนักงานขายโทรศัพทรบกวนเพื่อเสนอขายสมาชิก จํานวน ๑ เรื่อง
๘. ให้ปรับปรุงการใชบริการจํานวน ๑ เรื่อง
๙. ราคาสมาชิกไมมีมาตรฐาน จํานวน ๑ เรื่อง
๑๐. เทรนเนอรผิดนัดฝึกสอน จํานวน ๑ เรื่อง
๑๑. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงเรียกเก็บเงินค่าบริการต่อไปอีก จํานวน ๑ เรื่อง
๑๒. หักเงินผ่านบัตรเครดิตไม่เป็นไปตามข้อตกลง จํานวน ๑ เรื่อง
๑๓. บริษัทฯ ยกเลิกสมาชิก เนื่องจากผู้ร้องมีเหตุทะเลาะวิวาท จํานวน ๑ เรื่อง
๑๔. พนักงานขายใช้วาจาไม่สุภาพ จํานวน ๑ เรื่อง
๑๕. บริษัทฯ ไม่จัดบริการผ้าเช็ดตัวตามข้อตกลงที่พนักงานขายให้คํารับรองไว จํานวน ๑ เรื่อง
๑๖. บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ร้องว่า ผู้ร้องได้ขัดขวางการขายของพนักงานขาย จํานวน ๑ เรื่อง