• สายด่วน สคบ.1166

หารือแนวทางการแก้ปัญหาความเดือนร้อนที่ประชาชนได้รับจากมาตรการกรณีงดใช้ถุงพลาสติก

13 ก.พ. 2563( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )