Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
รายงานผลโครงการ "ธรรมดี - ทำดี" ของ สคบ. 14 ครั้ง
รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา 21 ครั้ง
การปรับเป็น ผอ.สูง แบบฟอร์มที่ 3 การประเมินค่างานของตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน 34 ครั้ง
การปรับเป็น ผอ.สูง แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 14 ครั้ง
การปรับเป็น ผอ.สูง แบบฟอร์มที่ 1 เหตุผลความจำเป็นในการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 21 ครั้ง
ตัวอย่างการประเมินค่างาน (การปรับเป็น ผอ.สูง) 33 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33 ครั้ง
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 32 ครั้ง