Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 6 ครั้ง
ระเบียบ สคบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 848 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 ครั้ง
ระเบียบ สคบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2556 1339 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 11 ครั้ง
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 ครั้ง