Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานขอจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฯ 28 เม.ย. 2560 52 ครั้ง
ราคากลางกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใส่เอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) 24 เม.ย. 2560 102 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 เม.ย. 2560 55 ครั้ง
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 5 รายการ 10 มี.ค. 2560 53 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ รายการ ครั้งที่ ๒ 01 ก.พ. 2560 142 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 ต.ค. 2559 38 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 12 ต.ค. 2559 427 ครั้ง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 2559 102 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 ก.ย. 2559 52 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดจ้างจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559 และกิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Bidding ) 08 มี.ค. 2559 82 ครั้ง