Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 ครั้ง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 ครั้ง
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) 10 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 4 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 3 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนัก งาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 26 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 13 ครั้ง
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565 5 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกสวัสดิการ สคบ. และที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสวัสดิการ สคบ. 111 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 74 ครั้ง