Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
คำสั่ง

 
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว 296 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว 205 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว 224 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 310 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 257 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 261 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น 859 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า" 989 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 132/2557 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 253 ครั้ง
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 5/2556 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน 395 ครั้ง