• สายด่วน สคบ.1166

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

กรณีผู้บริโภคซื้อสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Instagram ฯลฯ แต่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณา สามารถร้องเรียนสคบ. ได้หรือไม่
ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนสคบ.ได้ ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ocpb.co.th และทางโทรศัพท์สายด่วน สคบ. โทร 1166
หากพบข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้ข้อความเกินจริง สามารถร้องเรียนสคบ. ได้หรือไม่
ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนสคบ.ได้ ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ocpb.co.th และทางโทรศัพท์สายด่วน สคบ. โทร 1166
หากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
ผู้บริโภคต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องทุกข์

กรณีผู้ร้องไม่สามารถเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่และชี้แจงข้อเท็จจริงแทน ได้หรือไม่ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ผู้ร้องสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ และชี้แจงข้อเท็จจริงแทนได้ โดยผู้ร้องจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล และได้มีการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานว่าด้วยการพนันจากกรมการปกครองแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุรายละเอียดตามกฏหมายที่สคบ.กำหนดหรือไม่
ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒