• สายด่วน สคบ.1166

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ฝ่ายควบคุม

ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่แสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง มีความผิดอย่างไร
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ใครมีหน้าที่จัดทำฉลากสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย เป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำฉลากของสินค้าให้ถูกต้องก่อนขาย ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ไม่จัดทำฉลากสินค้า มีความผิดอย่างไร
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การยื่นคำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องชำระค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อชนิดของสินค้าที่ยื่นคำขอ ตามมาตรา มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ถ้าตรวจพบว่าฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ไม่ถูกต้อง จะถูกดำเนินการอย่างไร
เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดำเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม