• สายด่วน สคบ.1166

คำถาม ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

หากได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถร้องทุกข์ได้อย่างไร
ท่านสามารถร้องทุกข์ได้ดังนี้
1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
2. เทศบาลทุกแห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
3. เมืองพัทยา
การจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สามารถจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดได้หรือไม่
ไม่สามารถจดทะเบียนต่อ สคบ. ประจำจังหวัด ทั้งนี้การยื่นขอจดทะเบียนดังกล่าว สามารถยืนได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภค ทางไปรษณีย์ หรือผ่านเว็บไซต์ https://ocpbdirect.ocpb.go.th/
ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยในส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไรบ้าง
เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด ได้รับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น จะมีหนังสือเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรา
ไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อแนวทางการในการยุติข้อพิพาท
หากเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไป
หากการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นเจ้าหน้าที่ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ หากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะเจราจาไกล่เกลี่ยกันต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้มีรับผิดชอบจะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องจากผู้บริโภคประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ หรือไม่ประสงค์เจรจาไกล่เกลี่ยกัน และประสงค์ให้ สคบ. จังหวัด ดำเนินการต่อไป จะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไป
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ถือเป็นที่สุดหรือไม่
ไม่ถือเป็นที่สุด โดยต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีกครั้งนึง
หากพบประกอบธุรกิจกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบความผิดหรือไม่
ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 19/2562
เรื่องมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพรบ. คุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะในความผิดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พบการกระทำความผิดและความผิดนั้นได้เกิดขึ้นในเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเขตเมืองพัทยา นั้น ๆ
บุคคลใดในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(1) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(2) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(3) ผู้อำนวยการเขต
3. นายกเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
4. นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล