• สายด่วน สคบ.1166

ประเภท เรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สคบ.

เครมประกันไม่ได้ หรือบริษัทไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง
ได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
นำรถเข้าซ่อมอู่ในเครือประกัน แต่ซ่อมไม่ได้มาตรฐาน ล่าช้า หรือเรียกเก็บเงินเพิ่ม
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง
ได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ตไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง ได้ที่ สายด่วน 1200
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
ถูกเรียกเก็บเงินค่า SMS ที่ไม่เคยสมัครใช้บริการ
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง ได้ที่ สายด่วน 1200
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)

ย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือไม่ได้
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง ได้ที่ สายด่วน 1200
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
นิติบุคคลหมู่บ้าน/คอนโด ไม่ดูแลทรัพย์ส่วนกลาง
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของกรมที่ดิน ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง
ได้ที่ DOL Call Center 0-2241-5555
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
นิติบุคคลหมู่บ้าน/คอนโด ออกกฎระเบียบต่างๆ โดยไม่เรียกประชุมลูกบ้าน หรือเป็นมติจากที่ประชุม หรือเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่แสดงรายรับรายจ่ายต่อที่ประชุม
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของกรมที่ดิน ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง
ได้ที่ DOL Call Center 0-2241-5555
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
ร้านค้าไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า หรือเรียกเก็บเงินไม่ตรงตามป้ายแสดงราคา
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของกรมการค้าภายใน ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง
ได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2507 5530 สายด่วน 1569
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
กระบวนการรักษาของคลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาลของเอกชนไม่ถูกต้อง บริการไม่ได้มาตรฐาน หรือคิดค่ารักษาในราคาสูงเกินจริง
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง ได้ที่ สายด่วน 1426
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)
การรักษาหรือการวินิจฉัยของแพทย์ไม่ถูกต้อง
กรณีดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของแพทยสภา
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง ได้ที่โทรศัพท์ 02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881 , 081-849-9560
(ใส่ลิ้งค์ช่องทางร้องทุกข์ออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว)