• สายด่วน สคบ.1166

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.. * เพศ
2.. * ช่วงอายุ
3.. * ระดับการศึกษา
4.. * ความถี่ในการเข้าใช้

ส่วนที่ 2 : การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

รายละเอียด : เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนเพียงไร

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด *
2. เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร *
3. มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ *
4. มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน *
5. ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้ *
6. ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว *
7. สำนวนภาษาที่ใช้ สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
8. ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์ *

ส่วนที่ 3 : การประเมินด้านเนื้อหา

รายละเอียด : ข้อมูลทั่วไประดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ *
2. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ *
3. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน และต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
4. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา *
5. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม *

ส่วนที่ 4 : การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์

รายละเอียด : ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ *
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสีมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม *
4. ภาษา และรูปภาพที่ใช้ มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
5. สีที่ใช้สวยงามและสบายตา *

ส่วนที่ 5 : จุดเด่นของเว็บไซต์

รายละเอียด : เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

. * จุดเด่นของเว็บไซต์ คือ

ส่วนที่ 6 : การประเมินด้านความสะดวก

รายละเอียด : ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก *
2. การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว *
3. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ *
5. มีการเชื่อมโยงไปยัง social media เช่น Facebook *
6. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน *

ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด : เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1.. * จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตวจสอบ
2.. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม