• สายด่วน สคบ.1166

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (ครั้งที่ 1/2564)

14 ต.ค. 2563หนังสือเชิญประชุม

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุม
> CLICK<


(โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)

หนังสือแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานต่างๆ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ) =>CLICK

เอกสารแนบ

1. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ==>CLICK

2. ร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) ==>CLICK

3. ระเบียบวาระการประชุม==>CLICK

4. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ==>CLICK