• สายด่วน สคบ.1166

กิจกรรมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

19 ส.ค. 2563

กิจกรรมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

แบบตอบรับเข้าร่วม


> โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 <
....................................................................................................

หนังสือนำส่ง....................................................................................................

เอกสารแนบ

 1. กำหนดการ

 2. ร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับปรับปรุง)

 3. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ

 4. คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ