• สายด่วน สคบ.1166

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑

11 มี.ค. 2563     488 views

หนังสือนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

click here

> โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 <


เอกสารแนบ
>โปรดนำส่งข้อมูลภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทาง e-mail: ocpb.policy@gmail.com<
>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวมและใช้ประกอบการประชุมต่อไป<
 
     1. กำหนดการ
      2. ร่างคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
     3. แบบฟอร์มโครงการสำคัญภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และตัวอย่าง
     4. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และตัวอย่าง

    5. มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
    6. คำสั่ง คณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ